Bezpartyjni KWW Piotra Krzystka

Program dla Szczecina: Zobowiązania zamiast obietnic

Poszukując odpowiedzi na to, w jaki sposób powinno zmieniać się nasze miasto, dyskutowaliśmy o tym na wielu spotkaniach. Wciąż możemy czytać o potrzebnych zmianach w setkach opinii, usłyszeć podczas rozmów z przyjaciółmi, sąsiadami. Pomysłów i sposób na ich uzasadnienie jest wiele.
Rolą prezydenta, gospodarza miasta, we współpracy z radnymi jest odpowiedzialne ułożenie priorytetów i wspieranie wybranych dziedzin, tak aby wypełnić obowiązki wobec mieszkańców tj. zapewnić jak najlepsze warunki do indywidualnego rozwoju, gwarantującego stabilność materialną oraz możliwość realizowania swoich pasji, dzięki czemu możliwy jest rozwój całego miasta, całej samorządowej wspólnoty. Wychodząc z takiego założenia, przedstawiam kluczowe zobowiązania na kolejną kadencję.

 

Infrastruktura i gospodarka
Proponuję kontynuację rozpoczętych zmian w infrastrukturze miejskiej, zarówno związanej z komunikacją, jak i inwestycjami o charakterze miastotwórczym. W najbliższym czasie kluczowe stają się inwestycje infrastrukturalne, na rzecz gospodarki miasta. To Zobowiązanie pierwsze: Stawiamy na infrastrukturę, która będzie wspierać gospodarkę:
– wsparcie projektu 12,5 dla portu w Szczecinie – pogłębienia toru wodnego
– dostęp drogowy do Portu – kontynuacja przebudowy ul. Struga
– skomunikowanie centrum miasta z wyspą Łasztownia na Śródodrzu
– dalsze uzbrajanie stref przemysłowych oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych

Praca i współpraca
W bezpośrednim związku z gospodarką pozostają kwestie: rynku pracy, zatrudnienia, kompetencji pracowniczych. W związku z tym zobowiązanie drugie to: Wsparcie dla rynku pracy poprzez harmonizację szans rozwojowych, uwarunkowań rynku pracy, potrzeb pracodawców i kompetencji pracowników obejmując:
– nowe miejsca pracy odpowiadające kompetencjom i kwalifikacjom, w odradzających się po kryzysie firmach branży stalowej i okrętowej, w strefach przemysłowych na Północy
– nowe firmy produkcyjne, przetwórcze i logistyczne na Prawobrzeżu
– zmianę kompetencji i kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami rynku – nowa oferta pracy w sektorze nowoczesnych usług informatycznych oraz usług wsparcia biznesu
– „samodzielny biznes” – samozatrudnienie w branży kreatywnej, w tym wsparcie dla firm tego sektora poprzez ofertę Technoparku
– współpraca z przedsiębiorcami – wypracowanie wsparcia dla lokalnych przedsiębiorstw handlowo-usługowych

Nauka i kompetencje
Oczekiwania rynku pracy, to potrzeba wykształconych kadr, ludzi spełniających oczekiwania pracodawców, lub własne aspiracje: Wsparcie w nauce i budowanie kompetencji – to zobowiązanie trzecie, które obejmuje m.in.:
– odpowiedź na potrzebę edukacji w zakresie przedmiotów ścisłych – dodatkowe zajęcia z matematyki, geometrii, chemii i fizyki w szczecińskich szkołach
– potrzeba zapewniania kompetencji językowych – szczególnie w zakresie języka niemieckiego, a także języków skandynawskich, w tym kontynuacja kształcenia dwujęzycznego,
– zintegrowanie zapotrzebowania rynku, przedsiębiorców, oferty szkół i uczelni – dalsza odbudowa szkolnictwa zawodowego wspólnie z przedsiębiorcami i firmami, włączenie kolejnych branż do rady naukowo-przemysłowej przy prezydencie,
– kontynuacja projektów współpracy ze szczecińskimi uczelniami, w ramach akademickiego szczecina, programów stypendialnych, programów mieszkaniowych,
– oferta przyjazdu do szkół, na studia – rozbudowa burs, internatów

Podnoszenie jakości życia
Ważnym elementem postrzegania miasta, a często decyzji o pozostaniu w nim jest warunki życia w mieście, Ciągłe podnoszenie jakości życia w Szczecinie – to zobowiązanie czwarte, obejmujące m.in.:
– infrastruktura drogowo komunikacyjna – modernizacja i budowa węzłów komunikacyjnych – Głębokie, Basen Górniczy, Turkusowa, systemów parkingowych, wprowadzanie ruchu rowerowego
– komunikacja publiczna – dostosowanie siatki połączeń tramwajowo-autobusowych do aktualnych potrzeb
– dalsze wparcie dla ekologicznego transportu zbiorowego – zakupy autobusów i tramwajów wraz z modernizacją i budową nowych torowisk
– estetyzacja przestrzeni publicznej – w ramach programów tj. jedna ulica rocznie, wprowadzeniu systemu mebli miejskich, małej architektury, kontynuacji wdrożenia Systemu Informacji Miejskiej
– zabezpieczenie potrzeb socjalnych – nowe miejsca w żłobkach, rozbudowa systemu przedszkoli, domy dla seniorów, mieszkania chronione wraz z opieką i zajęciami dla osób starszych
– wykorzystanie walorów naturalnych w obszarze metropolii – poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych, przystani kajakowych
– rozwijanie kalendarza wydarzeń miejskich, w tym wielkich wydarzeń plenerowych i prestiżowych wydarzeń sportowych – jako jednego z elementów rozwoju turystyki
– wprowadzenie polityki rozwoju kultury w mieście w oparciu o istniejące obiekty – oraz współpracę z sąsiednimi samorządami w ramach metropolii oraz samorządami regionu
– kontynuowanie programu modernizacji nabrzeży miejskich
– kontynuowania programu zmian w Śródmieściu, we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi, w ramach funduszu pożyczkowego
– kontynuacja programów współpracy promocyjnej z klubami sportowymi oraz systemu stypendialnego dla sportowców
– wprowadzenie dzielnicowych programów inwestycji i modernizacji

Przez ostatnie lata, wypracowaliśmy także różne formy partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.
Zobowiązanie piąte – partycypacja – to zwiększanie udziału mieszkańców w wypracowaniu decyzji rozwojowych:
– alokacja budżetu miasta do Rad Osiedli – poprzez sukcesywne zwiększenie kwot do wykorzystana przez rady, na cele dzielnicowe
– kontynuowanie budżetu obywatelskiego
– prowadzenie konsultacji społecznych dla projektów strategicznych dla miasta – kontynuacja konsultacji Szczecin 2020
– wydłużenie godzin pracy urzędu miasta – dla tych, którzy mogą odwiedzić magistrat dopiero w godzinach wieczornych

Spośród wymienionych priorytetów są zadania, które wspólnie zapoczątkowaliśmy, realizowaliśmy je w Szczecinie po raz pierwszy.
To nasze wspólne dokonania i doświadczenia, dlatego warto je kontynuować. Przedstawiam listę tych priorytetów i zadań, nie jako wyborcze obietnice, a otwarty katalog zobowiązań do realizacji w przyszłej kadencji i rozliczenia po niej.